Werken bij viviq

Privacybeleid

Viviq gebruikt internettechnologie om diensten en of handelingen aan te bieden. Het gebruik van internettechnologie noodzaakt Viviq om een privacyverklaring te hebben, die geraadpleegd moet kunnen worden door de gebruiker die gebruik maakt van de diensten en of handelingen via internet.

Via internet worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Viviq acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door Viviq dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Viviq is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 januari 2024.

Doeleinden
Viviq verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Gebruik van persoonsgegevens
Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Viviq.

Door het gebruik van onze dienst laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt ter verwerking. Deze privacyverklaring is hoofdzakelijk bedoeld voor degene die de functionaliteit als particulier of als werknemer gebruikt.

Wij gebruiken de volgende gegevens om onze diensten te kunnen leveren en of af te handelen:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuur adres
 • E-mailadres
 • Gegevens Zorgverzekeraar
 • Contactgegevens huisarts of verwijzend arts
 • Betalingsgegevens
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je gedrag en activiteiten bij gebruik van de functionaliteit.


Viviq kan deze gegevens analyseren om daarmee het aanbod van producten, diensten en de dienstverlening te verbeteren en om deze beter af te stemmen op persoonlijke voorkeuren.

Bewaartermijn
Viviq bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Contactformulier 
Als je gegevens achterlaat, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de vraagstelling of de inhoud van de e-mail nodig is voor beantwoording en afhandeling daarvan.

Registreren
Om gebruik te kunnen maken van onze diensten dien je je eerst te registreren. De registratiegegevens bewaren wij zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de diensten die je bij ons hebt afgenomen.

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door jouw verstrekte gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Beveiliging
Wij nemen op basis van de stand der techniek passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens te voorkomen en of te beperken. Indien wij misbruik en of ongeautoriseerde toegang vaststellen zullen wij dat conform geldende wet- en regelgeving melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van 'cookies' om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze functionaliteit. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze functionaliteit, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Gebruik van rechten van de betrokkenen
De rechten van de betrokkene volgens de AVG:

 • Recht op informatie (artikel 12-14 AVG;
 • Recht van inzage (artikel 15 AVG);
 • Recht op rectificatie en aanvulling (artikel 16 AVG);
 • Recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG);
 • Recht op beperking (artikel 18 AVG);
 • Recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG);
 • Recht van bezwaar (artikel 21 AVG);
 • Geautomatiseerde individuele besluitvorming (profilering) (artikel 22 lid 1 AVG).


Om gebruik te kunnen maken van bovenstaande rechten, dient u dit schriftelijk (per brief of e-mail) vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen aan de Functionaris Gegevensbescherming (FG): Vincenthuygenstholen@agorasys.nl

Uw verzoek wordt behandeld conform de richtlijnen beschreven door de Autoriteit Persoonsgegevens.